or Connect
AppleInsider › Forums › Other Discussion › Feedback › The big test and paper moving thread
New Posts  All Forums:Forum Nav:

The big test and paper moving thread

post #1 of 2
Thread Starter 
U know what to do. You are probably soon gonna see a full 10 page paper on Habermas and Luhmann in danish appear here since I have problems with all my email accounts. Right now this is what I am testing: æøå.

Til gengæld behøver en norm ikke at behandle alle mennesker ens. Gyldigheden skal findes i accepten af normen, ikke i at alle involverde bliver behandlet ens. Habermas formulerer på baggrund af alt dette sin universalieringsgrundsætning, som kan begrunde normer:

\tEnhver gyldig norm må [...] derfor opfylde følgende betingelse:
- At de følger og bivirkninger der (angiveligt) bliver resultatet for at tilfredsstillelse af hver enkelts interesse, hvis de følges generelt, skal kunne accepteres af alle berørte parter (og foretrækkes frem for kendte alternative reguleringsmuligheder) (Habermas 1996, s 52-53)

Universalieringsgrundsætning må suppleres af en procedureregel for hvordan man rent praktisk når frem til normsætninger. Det gøres med den diskursetikse grundsætning:

En norm [kan] kun gøre krav på gyldighed, hvis alle, der muligvis er berørt af den, igennem opnår (hhv. ville opnå) enighed om, at denne norm gælder, som deltagere i en praktisk diskurs (habermas 1996 s. 53)

Både universalieringsgrundsætning og diskursetikse sætning er altså metaetisk: De siger ikke noget om hvad der rigtigt at gøre. Den beskriver hvordan man når frem til det.


And my new sig
"I reject your reality and substitute it with my own" - President Bush
Reply
"I reject your reality and substitute it with my own" - President Bush
Reply
post #2 of 2
Great read! hehe

Testing signature
Bill Bradley to comedian Bill Cosby: "Bill, you are a comic, tell us a joke!"
- "Senator, you are a politician, first tell us a lie!"
Reply
Bill Bradley to comedian Bill Cosby: "Bill, you are a comic, tell us a joke!"
- "Senator, you are a politician, first tell us a lie!"
Reply
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Feedback
AppleInsider › Forums › Other Discussion › Feedback › The big test and paper moving thread